Koło Naukowe Technologów Żywności i Żywienia
Koło Naukowe Doktorant Technologii Żywności

Statut

Koło Naukowe Technologów Żywności i Żywienia

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIA
PRZEPISY OGÓLNE
§1NAZWA KOŁA
1. Pełna nazwa Koła brzmi: „Koło Naukowe Technologów Żywności i Żywienia”
§2SIEDZIBA KOŁA I TEREN DZIAŁANIA
1. Siedzibą Koła jest Katedra Biochemii i Biotechnologii Politechniki Koszalińskiej, mieszczącej się przy ul. Racławickiej15-17 w Koszalinie.
2. Koło działa przy Katedrze Biochemii i Biotechnologii Politechniki Koszalińskiej.
§3CELE I ICH REALIZACJA
1. Głównym celem Koła jest:• rozbudzenie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą oraz samokształceniową w obszarze technologii żywności i żywienia człowieka.
rozwijanie kontaktów i współpracy z polskimi oraz zagranicznymi organizacjami naukowymi i stowarzyszeniami o podobnym profilu działania.
• nabywanie umiejętności realizowania prac badawczych nad składem żywności, zmianami zachodzącymi podczas jej przetwarzania oraz nad problemami technologii żywienia człowieka.
• rozwijanie stosunków koleżeńskich.
• promowanie dobrego imienia Politechniki Koszalińskiej, Koła Naukowego Studentów, jak również indywidualnych osiągnięć Członków.
2. Cele Koła będą realizowane poprzez:
• spotkania i dyskusje na tematy przewidziane w programie Koła Naukowego;
• uczestnictwo członków w krajowych i zagranicznych konferencjach, seminariach, studenckich kół naukowych oraz wykładach i szkoleniach z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka;
• organizowanie seminariów, wykładów i szkoleń dla członków Koła oraz innych studentów zainteresowanych obszarem działalności Koła;
• własne projekty badawcze zarówno o charakterze teoretycznym jak i w powiązaniu z praktyką.
§4PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Członkiem Koła Naukowego może zostać każdy student Politechniki Koszalińskiej, wykazujący zainteresowania naukowe, deklarujący chęć realizacji celów Koła, oraz aktywnie współpracujący z pozostałymi członkami Koła Naukowego.2. Członkowie Koła Naukowego mają prawo:
• aktywnie reprezentować Koło;
• wybierać i być wybieranym do władz Koła Naukowego;
• zabierać głos na zebraniach, zgłaszać wnioski;
• oceniać działalność Zarządu i jego członków;
• korzystać z preferencji w ubieganiu się o uczestnictwo w różnych formach ruchu naukowego ( obozy naukowe, praktyki zagraniczne, warsztaty naukowe).
3. Obowiązki członków Koła Naukowego:
• przestrzegania Statutu, uchwał Zarządu i Walnego Zgromadzenia;
• aktywnego uczestniczenia w spotkaniach i pracach Koła, oraz w innych imprezach organizowanych przez Koło i realizujących jego cele;
• obecności na Walnym Zgromadzeniu.
WŁADZA KOŁA
§5ORGANY KOŁA
1. W skład Organów Koła wchodzą:
• Zarząd;
• Walne Zgromadzenie, zwane Radą Koła;
• Opiekunowie Naukowi.
§6ZARZĄD
1. Skład Zarządu:
• Prezes
• V-ce prezes
• Skarbnik
• Sekretarz
2. Prezes na okres swojej kadencji proponuje Członków Zarządu spośród wszystkich Członków Koła.
3. Zarząd wybierany i zatwierdzany jest większością głosów (co najmniej 2/3) na Walnym Zgromadzeniu, jeśli uczestniczy w nim 50% członków Koła.
4. Zarząd ma obowiązek stawić się na Walnym Zgromadzeniu w obecności minimum dwóch Członków Zarządu.
5. Odwołanie Zarządu jest możliwe podczas Walnego Zgromadzenia (obecność obowiązkowa, co najmniej ¾ członków Koła), w obecność Opiekuna Koła, kwalifikowaną większością głosów (2/3).
6. Kadencja Zarządu trwa rok akademicki, ilość kadencji jest nieograniczona
§7ZADANIA ZARZĄDU
1. Zadania wykonywane przez zarząd:
• opracowuje i wykonuje budżet Koła;
• wykonuje plan pracy Koła;
• reprezentuje Koło wobec władz Uczelni, Urzędów, oraz Instytucji;
• podejmuje decyzje w sprawach bieżących działalności Koła;
• zatwierdza składy delegacji na seminaria, sesje naukowe i inne przedsięwzięcia.
§8PREZES
1. Prezes Koła jest przewodniczącym Koła.
2. Prezes Koła jest przewodniczącym Rady Koła.
3. W przypadku nieobecności Prezesa, jego zadanie wykonuje Wiceprezes.
4. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa, jego zadanie wykonuje Skarbnik.
5. W przypadku nieobecność w/w członków Zarządu Koła Naukowego och zadania przejmuje członek Koła wyznaczony uprzednio przez Prezesa.
§9OBOWIĄZKI PREZESA
1. Do obowiązków i kompetencji Prezesa Koła należą:
• kierowanie pracami Zarządu i działalnością Koła;
• przewodniczenie obradom w trakcie zebrania Rady;
• reprezentowanie Koła i jego Władz na zewnątrz;
• dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła;
• ponoszenie pełnej odpowiedzialność za działalność Koła Naukowego i odpowiadanie przed Radą Koła, oraz Opiekunem Koła.
§10
1. Prezes Koła przed ukończeniem kadencji musi uzyskać absolutorium Rady Koła.
2. W przypadku nie spełnienia postanowień wymienionych pkt. 1 prezes Koła traci prawo ubiegania się ponownie o funkcję w zarządzie.
§11V-CE PREZES
1. Decyzje o powołaniu jednego, maksymalnie dwóch V-ce prezesów podejmuje Prezes.
2. Wszelkie czynność podejmowane przez V-ce prezesa muszą być za zgodą i wiedzą Prezesa.
3. V-ce prezes jest upoważniony do podejmowania działań bez wiedzy i zgody Prezesa tylko w przypadku:
• nieobecności Prezesa, jeśli wszystkie próby skontaktowania się z Prezesem są niemożliwe;
• zagrożenie ciągłości działalności Koła;
• rażącego naruszenia przepisów Statutu przez Prezesa;
• narażenie organizacji na utratę dobrego imienia.
§12SKARBNIK
1. Skarbnik jest odpowiedzialny za rzetelne prowadzenie spraw finansowych Koła.
2. Skarbnik posiada kompetencje wykonawcze.
3. Kontakt z organami Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za rozdział środków finansowych dla Koła.
4. Tworzenie i gromadzenie dokumentacji finansowej Koła.
5. Do zadań Skarbnika należy pomoc w wykonywaniu zadań Prezesa i Wiceprezesa, lecz nie ma kompetencji do podejmowania zadań innych niż finansowe.
6. Skarbnik posiada kompetencje stanowiące i kontrolne w sprawach związanych z prowadzeniem dokumentacji Koła naukowego, za zgodą Prezesa.
§13SEKRETARZ
1. Do zadań Sekretarza należy prowadzenie dokumentacji Koła.
2. Do zadań Sekretarza należy pomoc w wykonywaniu zadań Prezesa i Wiceprezesa, lecz nie ma kompetencji do podejmowania zadań innych niż prowadzenie dokumentacji Koła.
3. Sekretarz posiada kompetencje wykonawcze.
4. Sekretarz posiada kompetencje stanowiące i kontrolne w sprawach związanych z prowadzeniem dokumentacji Koła naukowego, za zgodą Prezesa.
§14RADA KOŁA NAUKOWEGO
1. Rada Koła (Walne Zgromadzenie) jest organem decyzyjnym Koła.
2. Rada Koła składa się z wszystkich członków Koła Naukowego.
3. Prezes zwołuje zebranie Rady.
4. Zabranie Rady Koła musi być uprzedzone powiadomieniem wszystkich członków Koła, z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 członków Koła.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia członków wchodzą w życie w momencie podjęcia, chyba że z treści uchwały wynika inaczej.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia członków mogą być uchylone przez Dziekana w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem lub statutem Politechniki Koszalińskiej.
§15
1. Prezes przewodzi obradom zgodnie z jego porządkiem.
2. W czasie obrad Prezes udziela głosu zgodnie z kolejnością zgłoszenia, może również udzielić głosu członkom Zarządu oraz Opiekunowi poza kolejnością.
§16OPIEKUN KOŁA
1. Opiekun Naukowy Koła sprawuje w imieniu Politechniki Koszalińskiej pieczę nad Działalnością Koła, w szczególności:
• udziela merytorycznej pomocy w formułowaniu tematów prac naukowych podejmowanych przez Koła i ich realizacji;
• akceptuje wydawanie środków finansowych przeznaczonych przez Uczelnię na działalność Koła;
• pośredniczy w kontaktach między Kołem, a Władzami Wydziału i Uczelni.
2. Opiekun uwiarygodnia decyzje Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem.
3. Opiekun ma prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia członków z prawem głosu.
§17FINANSE KOŁA NAUKOWEGO
1. Wszelkie potrzeby Koła są finansowane ze środków otrzymanych od Uczelni, bądź ze środków własnych.
2. Źródłem środków własnych jest sponsoring, dotacje, darowizny zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.
3. Środki finansowe wypracowane przez członków Koła.
4. Środki finansowe mogą być wykorzystane jedynie na działalność zgodną z profilem działalności Koła.
§18WYRÓŻNIENIA
1. Na wniosek Opiekuna Koła lub Prezesa Koła, Rada Koła może wyrazić pisemne podziękowanie, z zaznaczeniem pracy wniesionej na rzecz Koła, osobie kończącej studia lub współprace z Kołem.
2. Rada Koła może ustanowić inne wyróżnienia, oraz sposób ich przyznania.
§19UTRATA CZŁONKOSTWA
1. Prezes lub Opiekun Koła jest upoważniony do złożenia wniosku o usunięcie z listy członków. Rada Koła podejmuje decyzję większością 2/3 głosów statutowego składu Rady.
2. Podstawą usunięcia z Koła Naukowego jest:
• nieprzestrzeganie postanowień Statutu, decyzji władz Koła
• naruszenie obowiązującego prawa w szczególności dotyczącego badań naukowych
• nieprzestrzeganie etykiety badań naukowych
• działanie na szkodę Koła lub Politechniki Koszalińskiej PRZYPISY KOŃCOWE
§20
1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ostatecznego zatwierdzenia go przez Walne zgromadzenie członków i odpowiednie Władze Uczelni.
 2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 80 % członków uprawnionych do głosowania i po zatwierdzeniu przez odpowiednie Władze Uczelni.
3. Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności ponad 80% członków uprawnionych do głosowania.
4. Ostatni Prezes Koła ma obowiązek powiadomić organy Uczelni, odpowiedzialne za funkcjonowanie Kół Naukowych, o rozwiązaniu Koła.
5. Statut jest ogólnie dostępny w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się ustawę z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr.164 poz.1365 z póżn. zm.)

Koło Naukowe Doktorant Technologii Żywności

Kliknij, aby edytować treść...
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych